Prevodilac

Arhiva članaka

MMCG Logo   Matica muslimanska Crne Gore

   Broj: 6/3

   25.03.2012. godine

           

 

Upravni odbor Matice muslimanske Crne Gore,  na osnovu člana 20 Statuta. na VII sjednici održanoj 25.03.2012.godine, razmatrao je, pod tačkom  3 Dnevnog reda,  Izvještaj o finansijskom poslovanju i reaalizaciji projekata Matice muslimanske Crne Gore u 2011. godini i nakon rasprave i manjih izmjena i dopuna jednoglasno ga usvojio i na osnovu člana 37 Zakona o nevladinim organizacijama odlučio da se objavi na SAJTU Matice muslimanske.

 I Z V J E Š T A J

 O FINANSIJSKOM POSLOVANJU I REALIZACIJI PROJEKATA

MATICE MUSLIMANSKE CRNE GORE U 2011. GODINI


   1. Ukupno ostvareni prihodi u 2011. godini     116.884,40 €

 

Ostvareni prihodi po izvorima:

 

  1.   Prenesena neutrošena namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava              Fonda za manjine iz 2010.              67.673,20 €

  2. Sredstva Fonda za manjine za finan.5 projekata iz 2011.    44.472,00 €

  3. Sredstva Fonda za manjine uplaćena od Savjeta

       muslimanskog naroda iz 2008. godine                                  4.500,00 €

  4.  Kamate na depozit po viđenju                                                  239,20 €

 

   II. Sredstva na ž-rn Matice 31-12-2011. god.                          70.531.74 €

 

  III. Ukupno izvršeni rashodi u 2011. godini                               46.352,66 € 

     

            Izvršeni rashodi po namjenama:

 

     A/  Realizacija projekata Matice iz 2011. i nerealizovanih namjena projekata iz ranijih godina.                                         

 1.   Aktivnost Matice muslimanske na očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta manjinskog muslimanskoig naroda shodno Odluci o

  osnivanju Fonda za manjine, članu 79 Ustava i članu 9 Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Sredstva bilansirana budžetom

18.330,00 €, a odobrena i realizovana u iznosu od   14.948,21 €

Umanjen odobreni iznos za 900.00 € namijenjenih za održavanje V redovne sjednice Skupštine u 2012 (Fondu predat detaljan izvještaj)

 

2.   Obilježavanje Jubileja petnaestogodišnjice osnivanja Matice muslimanske Crne Gore. Sredstva budžetom bilansirana na 9.095,00 € a odobrena i utrošena za realizaciju projekta       5.595,00 € (Detaljan Izvještaj dostavljen Fondu za manjine)            

                                 

 

 B/.  Neisplaćena sredstva za pojedine namjene realizacije    

            projekata iz ranijih godina (2009. i 2010).zbog prelaska

             njihove realizacije u 2011.  godinu.

        

  1.  Iseljavanje  Muslimana Crene Goru u Tursku, knjiga I

 

Fond za manjine je odobrio 2009. godine                                      10.920,00 €

U 2010. godini isplaćeno je za realizaciju projekta                          4.466,30 €

u 2011. godini isplaćena su preostala sredstva u iznosu                2.612.19 €                 

         za neisplaćene namjene:                                                                      

            – naknade uredniku, lektoru i za admini. poslove                    779,84 €

            – Kompjuterska obrada                                                           554,00 €

            – Štampanje knjige                                                               1.179,36 €

            – Porez i prirez                                                                           48,99 €

            – Distribucija                                                                              50,00 €

Ukupno isplaćena sredstva za realizaciju projekta                          7.078,49 € 

                                                                                    

    2.  Vjesko i kulturno u nacionalnom identitetu Muslimana

        

 Fond je 2009. godine odobrio za realizaciju projekta                   13.200,00 €

 U 2010. godini isplaćena su sredstva za realizaciju projekta         4.144,o8 €.

 U 2011. godini isplaćena su sredstva u iznosu od                            885,48 €

za neisplaćene namjene:      

             – Nanada uredniku                                                                350,00 €

             – Naknada lektoru i korektoru                                               200,00 €

             – Adm. organiuz. i blag, poslovi                                             250,00 €

             – Porez i prirez                                                                        55,48 €

             – Distribucija                                                                           30,00 €    

Ukupno isplaćena sredstva za realizaciju projekta                        5.029,56 €             

         

  3. OSVIT glas Muslimana Crne Gore, broj: I               

             – Autorski honorari                                         1.718,00 €

           . – Naknada uredniku                                         400,00 €

             – Pripeme za štampu                                         132.00 €

             – Štampanje                                                    579,00 €                               

             – Cip i Bar                                                                39,00 €

             – Administrativni i blagajnički poslovi                  200,00 €                       

             – Porez i prirez                                                 76,54 €                                                  

             – Promocija                                                           110,00  €

Ukupno isplaćena sredstva za realizaciju projekta           3.254,54 €

                               .

 

4.   Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku, II

                                 

Fond za manjine je u 2010. godini za ovaj projekat odobrio    8.000,00 €                    

             

             – Autorski honorar                                3.840,00 €   

             – Naknada uredniku                                350,00 €

             – Recenzija                                                     250,00 €

             – Lektura i korektura                                        230,40 €

             – Priprema za štampu                              470,oo €

             – Štampanje knjige                                          895,05 €

             – Provizija, devizna,                                          20,96 €

             – Cip                                                               17,00 €

             – Porez i prirez                                           346,69 €

             – Distribucija                                                    30,00 €.

U 2011. godini isplaćeno za određene namjene:      6.450,10 €

 

   5. Kulturni i nacionalni status i položaj Muslimana    

                     – Autorski honorar                                  3.153,67 €

                     – Naknada uredniku i lektoru                       504,00€

                     – Priprema za štampu                                 446,00 €

                     – Predgovor                                               200,00 €

                     . Štzampanje knjige                                   842,40 €

                    –  Cip i Bar                                                  17,00 €  

                    –  Poer i prirez                                           280,31 €

                    –  PTT i telefonski troškovi                            50,00 €

                    –  Distribucija                                              70,00 €

U 2011. godini isplaćeno za određene namjene:            5.563,38 €

                      

      6. OSVIT glas Muslimana Crne Gore III             

                    -Autorski honorar                                     1.440,00 €

                    – Naknada uredniku                                    250,00 €

                    – Naknada lektoru                                         98,40 €

                    – Priprema za štampu                                  258,00 €

                    – Štampanje knjige                                     652,86 €

                    – Admr. blag. i org, poslovi                          150,00 €

                    – Porez i porirez                                          124,46 €

                    – Distribucija                                                70,00 €

U 2011. godini isplaćeno za određene namjene:             3.043,72 €  

 

C. Akontacija autor.honorara za Istoriju Muslimana C.Gore2.000,00 €

                      

D/  Finansiranje posebnih namjena iz redovne djelatnosti Matice u 2011. godini.

 

              1. Aktivnosti prije i u toku popisa stanovništva    1.000,00 €

              2.  Reklam na TV u B. Polju i Ulcinju                     175,30 €

              3.  Saradnja sa dijasporom                                1.060,00 € 

              4.  Taxi,  i drugi izdaci                                           64,74 €                                 

                        

 

                            O b r a z l o že nj e

Izvještaja o finansijskom poslovanju i realizaciji projekata Matice muslimanske Crne Gore  u 2011. godini            

 

   Sve namjene u budžetima za realizaciju pojedinih projekata trebale su biti usklađene sa Odlukom o utvrđivanju visine autorskih honorara i naknada, i Predračunom prihoda i rashoda Matice za 2011. godinu. Poojedine namjene u budžetima nekih projekata su bilansirane u nešto većim iznosima, zbog nemogućnosti utvrđivanja broja kompjuterskih stranica pojedinih projekata unaprijed a time i potrebnih sredstava za autorske honorare i druge naknade za realizaciju. Skoro kod svakog projekta ukupan broj kompjuterskih stranica je bio manji od bilansiranih sredstava u budžetu. Uz to, polazilo se i od činjenice da je svake godine bilo neizvjesno da li će projekat finansiranja redovne djelatnosti Matice dobiti sredstva od Fonda za manjine, te se na taj način štedio dio sredstava za redovnu djelatnost Matice.

    Budžetima projekata su bila bilansirana i sredstva za telefonske usluge, poštansko troškove, kompjuterske i internet troškove, potrošni kacelarijski materijal i učešće u finansiranju redovne djelatnosi Matice, a za te namjene su bilansirana sredstva u projektu za redovnu djelatnost Matice. Pošto je projekat za redovnu djelatnost Matice dobijao sredstva od Fonda, dolazilo je do ušteda. Uštede su vršene i time što je samo djelimično vršena promocija, prikazivanje i predstavljanje knjiga. Distribucija knjiga u zemlji je vršena preko ogranaka,  dok je distribucija u inostranstvu vršena samo povremeno preko Centra za iseljenike..

         Izvještaj o finansijskom poslovanju i realizaciji projekata  Matice je utemeljen na Odluci o utvrđivanju visine autorskih honorara i naknada i dokumentima Fonda za manjine, jer se svi izvšeni rashodi moraju pravdati zvaničnim dokazima, dokumentima, izvodima banke, ovjerenim kopijama virmana, računima, priznanicama, putnim nalozima, spiskovima isplaćenih putnih troškova i drugim dokazima, koji se prilažu uz Izvještaj o realizaciji projekata. Sva dokumentacija na osnovu koje su vršene isplate sredstava se uredno čuva i za svaku godinu odlaže u posebnoj fascikli.

           Od odobrenih sredstava za finansiranje  realizacije projekata po Odluci Upravnog odbora Fonda za manjine u 2011. godini, koja se temelji na novom Pravilniku o kriterijumima korišćenja sredstava Fonda za manjine za finansiranje projekata, Uslovima konkursa, Bodovnom sistemu i prijedloga Državne revizorske institucije, ne može se računati na uštede koje bi se mogle preusmjeravati za druge namjene ili za  finansiranje redovne djelatnosti Matice, jer se za svaki realizovani projekat podnosi Izvještaj, po propisanom obrascu, u kome se iskazuje utrošak sredstava za svaku namjenu i dokumentuje zvaničnim dokumentom, izvodom banke, ovjerenom kopijom virmana, plaćenim računom i drugim valjanim dokazima. U slučaju uštede sredstava i namjere njihovog preusmjeravanja za manje bilansirana sredstva za namjene drugih projekata, odlučuje Komisija Upravnog odbora Fonda za manjine, na zahtjev nosioca projekta.

         Prema tome, Upravnom odboru se predlaže da sve  uštede po projektima za čiju realizaciju su odobrena sredstva Fonda za manjine prije 2011. godione, usmjeri  za sopstveno učešće Matice u finansiranju realizacije narednih projekata, jer Fond za manjine ubuduće neće vršiti finansiranje projekata u cjelini već  samo njihovo sufinansiranje. Iz ušteđenih sredstava treba učestvovati i u finansiranju  namjena u dva projekta  koje  nijesu obuhvaćene odobrenim sredstvima Fonda za manjine u 2011. godini za njihovu realizaciju,  promocija, predstavljanje, prikazivanje i distribucija: Istorije muslimanskog naroda  Crne Gore i  Ustavno-pravnog i političkog statusa i položaja Muslimana Crne Gore.

       Preostala ušteđena sredstva su strogo namjenska za sopstveno učešće Matice u sufinansiranju projekata za čiju realizaciju Fond za manjine prihvati sufinansiranje, jer u protivnom ona se ne bi mogli realizovati.

PREDSJEDNIK,

dr Avdul Kurpejović