Prevodilac

Arhiva članaka

 

MMCG Logo

Statutom Matice su ustanovljeni njeni organi upravljanja:

 

 

 

 

 

1.      Skupština Matice, najviši organ upravljanja,

2.      Upravni odbor i

3.      Predsjednik.

 

 

Predsjednik Matice je Avdul Kurpejović, diplomirani pravnik i doktor ekonomskih nauka, koji se muslimanskim pitanjem bavi od 1967. godine. On je jedan od inicijatora i osnivača Matice, njen prvi i sadašnji predsjednik.

 

 Dr AvdulKurpejović            

 

                                             predsjednik Matice muslimanske Samostalnog

                                            udruženja u oblasti kulture manjinskog musli-

                                           manskog naroda Crne Gore.

 

        Ko je dr Avdul Kurpejović, šta je uradio i šta sada radi, šta je značio  i šta sada  znači  za  Muslimane  i Maticu muslimansku Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda  Crne Gore.

        Avdul se prvi počev od 1967. godine,  baviti istorijom, kulturom, etno-genezomm, etnologijom, kulturnom baštinom, statusom i položajem, očuvanjem i zaštitom kulturnogi nacionalnog identiteta autohtonih Musliaman Crne Gore.                          

        On je inicijator, osnivač, prvi, dosadašnji i sadašnji predsjednik  Matice rukovodilac naučnoistraživačkog rada i izdavaštva Matice,, organizator, rukovodilac i realizator  svih dosadašnjih naučnoistraživačkih projekata i izdanja, autor značajnog broja dosadašnjih izdanja Matice i drugih izdavača, , polemičar i čovjek koji se uspješno, argumentovano i otvoreno  suprostavlja negiranju, diskriminaciji, tihoj asimilaciji, marginalizaciji, nepovoljnom društvenom, političkom, kulturnom i nacionalnom statusu i položaju i posebno velikobošnjačkoj asimilaciji koja ima za krajnji cilj etno-genocid autohtonih  Muslimana Crne Gore.

         Ono što je uradio i doprinio  izučavanju, proučavanju i prezentaciji istorije, kultuire, etnologije, kulturne baštine, istorijskog evolutivnog procesu narodnosnog oformljenja Muslimana, nije prije njega uradio,  sada ne radi niti  će u dogledno vrijeme uraditi, niko drugiu Crnoj Gori.

 

        Dr Avdul Kurpejović je rođen 07.12.1933. godine u selu Seošnici, opštini  Rožaje, Crnaj Gora.

        Potiče iz seljačke srednje imućne porodice

Avdul je porodični čovjek sa brojim potomstvom.

Prvi susret sa naukom Avdul je imao u šestoj godini života kada su ga roditelji poslali  u Mekteb da uči vjeronauku – islam.

Od prvih dana učenja se isticao  u znanju i ponašanju u Mektebu. Četvorogodišnje  učenje u Mektebu je bio najbolji učenik.Tri puta je proučio Kuran i time tri puta činio hatme.

Medresu u Sarajwevo nije nastavio, jer je još trajao Drugi svjetski rad.

Nakon završetka Drugiog svjetskog rata, Avdul prvi put polazi u osnovnu školu marta mjeseca 1945. godine u selo Koleno.

Od prvog do četvrtog razreda osnovne četvororazredne  škole bio je skroz odličan i najbolji učenik.

Nastavlja školovanje u Nižoj srednjoj školi u Rožajama.

Od petog do sedmog razreda Niže srednje sedmogodišnje škole bio je skroz učenik i kao takav je, sa još dvojicom, oslobođen polaganja maturskog ispita.

Pošto, iz materijalnih razloga roditelja, nije nastavio školovanje u srednjoj školi, a u međuvremenu Niža sedmogodišta škola ke prerasla u Osmogodišnju školu, Avdul je naknadno završio osmi razred, kako bi stekao pravo upisa u srednju školu.

Njegova želja i namjera da nastavi školovanje u Trgovačkoj akademiji  u Podgorici, gdje je konkurisao, je onemogućena iznenadnim pozivom za odlazak na odlsuženje redovnog vojnog roka, jer je iz nepoznatih razloga i ko je to uradio, došlo do promjene godine rođenja 1934. u 1933.  Poziv je došao u neuobičajeno vrijeme, polovinom Jula mjeseca kada odlaganje odlaska u vojsku nije bilo moguće, jer još nije bilo odlučivano o prijemu i time je bilo nemoguće dobiti potvrdu o upisu u  srednju škola..

Tako Avdul odlazi na dvogodišnje odsluženje redovnog vojnog roka 21. Jula 1953. godine

        Krajem Avgusta njegovi roditelji su dobili obavještenje iz Trgovačke akademije, koja je prerasla u Srednju ekonomsku školu, iz Podgorice da je primljen.

Pokušaji da prikine služenje vojnog roka i nastavi školovanje  u Ekonomskoj školi u Podgorici su bili bezuspješni, jer tada su izbili nesporazumi oko Trsta i pogranični ispadi na granici sa Bugarskom, a on je služio vojsku u Zaječaru, zbog čega su obustavljena odsustva i demobilizacije kao i svaki vid odlaska iz JNA.

Za vrijeme služenja redovnog dvogodišnjeg vojnog roka, nakon tri mjeseca obuke u pešadijskoj jedinici, prekomandovan je  u Divizijsku pozadinu na poslovima materijalnog knigovođe. Te psolove je uspješno obavljaao do odsluženja vojnog roka.

Bio je primjeran vojnik i stručan,  ažuran i odgovoran materijalni knjigovođa, kako mu piše u vojnoj lnjižici,  zbog čega mu je nuđeno da ostane u JNA kao aktivno vojno lice ili civilno lice. On to nije mogao prihvatiti iz prodičnih razloga, jer roditelji to nijesu mogli da prihvate da živi u daljini  i nepoznatoj sredini, bez ikog svoga.

Prilikom demobilizacije od rukovodioca Dizivijske podadine, majora Sima Mirkovića, dobio je pisani dokaz da je ospsobljen za samostalnog knjigovođu, kako bi se mogao zaposliti.                                   

Nakon dolaska sa odluženja vojnog roka, Avdul je namjeravao da nastavi školovanje u Gimnaziji u Peći, ali su mu savjetovali da je odrasta i da može da uči uz rad i iz rada.

Iste godine kada je došao iz JNA, 1955., predsjednik Mjesnog narodnog odbora Rožaja Belo Kuč ga je pozvao i ponudio mu zaposlenje, što je Avdul prihvatio. Tako je počeo da radi kao administrativni  radnik, od 1. Oktobra 1955. godine.

Njegov talenat, umne i intelektualne sposobnosti, odgovorno i stručno obavljanje poslova na radnom mjestu  je cijenjen i postavljen , početkom Novembra 1955. godine za Šefa biroa za posredovanje rada. Biroi za posredovanje rada su prvi put osnovani u opštinama, pore Republičkog i sreskih.

Riješenost da nadomjesti spriječenost redovnog školovanja Avdul je  želio da ostvari učenjem iz rada i uz rad, zbog jer je bio prerastao za  redovno školovanje u srednjoj školi.

Prvo je  pošao na Viši admionistrativni kurs u Beograd, koji je trajao devet mjeseci i na koji ga je poslao predsjednik Mjesnog narodnog odbora Rahman Adrović. Sa Višim administrativnim kursom sticao se status u državnoj upravi kao sa završenom srednjom školom. Na viši administrativni kurs je pošao 1. Septembra 1956. godine i završio ga u Junu 1957. godine. Na Višem administrativnom kursu je bio najbolji polaznik i završio ga sa skroz odličnim uspjehom.

Nakon dolaska sa Višeg administrativnog kursa postavljen je za šefa odsjeka u organima uprave Mjesnog narodnog odbora u Rožajama. U Februaru 1958. godine je položio državni ispit u Sreskon narodnom odboru u Beranama sa skroz odličnim uspjehom.

Na raspisani konkurs Više upravne škole iz Zagreba, 1960. godine, Avdul konkuriše i bude primljen nakon odlično položenih prijemnih ispita iz četiri predmeta.

Višu Upravnu školu je završava sa  odličnim uspjehom, Aprila 1963. godine.

Nakon završene Više upravne škole u Zagrebu, u Septembru 1963. godine,

nastavlja studije na Pravnom fakultetu u Beoghradu.

Pravni fakultet  je završio u  Januaru 1967. godine.

Tako je Avdul dobio Diplomu Pravnog fakulteta Beogradfskog  univerziteta u  o sticanju  visoke školske spreme i stručnog naziva  Diplomirani pravnik

Nakon proteka dvije godine od završenog Pravnog fakulteta, Avdul u Aprilu 1969. godine upisuje postdiplomske studije Monetarno kreditni problemi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Kiriolči Metodine“ u Skoplju. To je  bio jedinstveni postdiplomski studij iz monetarno.kreditnog i finansijskog sistema u bivšoj Jugoslaviji,  jer je među Univerzzitetima postojao dogovor koji da bude organizator i realizator određenog postdiplomskog studija.

Redovnu nastavu, predavanja na Postiplomskom završava u toku 1969. godine, a sve ispite polaže i priprema magistarski rad u 1970.i 1971. godini, da bi veoma upješno odbranio magistarski rad i  magistrirao, 15.01.1972. godine. Time je stekao naučni stepen  Magistra ekonomskih nauka.

Poslije magistriranja i sticanja naučnog  stepena  Magistra ekonomskih nauka iz oblasti Monetarno-kreditnih problema, Avdul nastavlja rad na prijavljivanju doktorske disertacije. Poslije prihvatanja doktorske disertacije nastavio je rad na njenom pripremanju.

Doktorsku disertaciju – Primjena teorije akumulacije na brži razvoj nerazvijenih područja Jugslavije, je pripremio i predao Ekonomskom fakultetu krajem

1974. godine, ali je na odbranu čekao sve do Septembra 1978. godine, jer mentor Akademik  prof. dr Nikola Kljusev je bio ekspert Međunarodne banke za obnovu i razvoj za occjenu efikasnosti investicija i bio je prezauzet tim poslovima da nije imao vreman da se posvjeti ocjeni doktorske disertacije. Ostali članovi Komisije za odbranu doktorske disertacije,  Akademik  Dr Kiril Miljkovski i Akademik Dr Ksente Bogoev su završili proučavanje doktorske disertacije  u toku 1976. godine.

Doktorsku disertaciju je odbranio, 1978. godine, veoma uspješno i na zadovoljstvo Komisije.

Tako je stekao naučni stepen akademskog zvanja  Doktora ekonomskih nauka.

Uz prioritetan životni i radi cilj, obrazovanja do sticanja naučenog stepena doktora nauka, Avdul se u toku pripremanja doktorske disertacije, bavio i naučnoistraživačkim  radom iz domena ekonomije i finansija.

Napisao je i objavljeni su mu preko 70. stručnih oi naučnih radova, čiji bliži podaci su napisani u njegovom Životopisu, životnom i radnom vijeku.

           Autor je  knjiga iz domena ekonomije, monetarno.kreditnog sistema i finansija.

 1. Akumulacija i razvoj nerazvijenih područja Jugoslavije. Izdavač: Institut za društveno-ekonomska istraživanja Podgorioca, 1980. godine
 2. Nerazvijene opštine u Crnoj Gori. Izdavać: Marksističlki centar Saveza komunista Crne Gore, 1983. godine.
 3. Akumulacija i finansiranje zemalja u Razvoju. Izdavač: Centar za proučavanje saradnje među zemljama u razvoju Beograda i Ljubljane i Agencija za ekonomsku saradnju sa zemljama u razvoju, Beograd, 1983. godine

U proteklom životnom i radnom vijeku Avdul je učestvovao sa naučnim i stručnim radovima na brojnim međunarodnim naučnim i drugim skupovima.

Učestvovao je u radu sa referatima na dvije Međunarodne konferencije o razvoju male privrede u zemljama u razvoju, održane u Beogradu u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj Ujedinjenih nacija.

Učestvovao je u radu Skupštine Međunarodne banke za obnovu i razvoj održane u Dubrovniku, 1983. godine. Na Skupštini je u cjelosti distribuirana knjiga  Akumulacija i finansiranje zemalja u razvoju.  Ova knjiga je i kasnije tražena, ali je nestala, zbog relativno malog tiraža, u 400 priimjeraka, jer izdavači su smatrali da neće tako biti tražena. Izavači knjige su: Centar za pproučavanje saradnje među zemljama u razvoju iz Ljubljane i Agencija za ekonomsku saradnju sa zemljama u razvoju iz Beograda, 1983. godine.

Avdul je autor radova u dvije Monografije Crne Gore.

Dr Avdul Kurpejović je, uz školovanje i sticanje naučnih saznanja i zvanja, bio veoma upješan u političkom angažovanju i djelovanju.

Još kao učenik Niže srednje sedmogodišnje škole u Rožajama  bio je predsjednik omladine u  Školi.

Nakon dolaska iz JNA sa odsluženja redovnog vojnog roka i zaposlenja Avdul je obavljao funkcije u organima državne uprave u Mjesnom narodnom odbnoru opštine Rožaje, kasnije Skupštine opštine Rožaje, počev od šefa biro rada, šefa opšteg otske, načelnika odjeljenja do sekretara Skupštine opštine.

Bio je direktor Narodnog univerziteta.  Pri toj ustanovi je osnovao prvu Školu učenika u privredi i bio njen prvi direktor.

Avdu je bio  član Opštinskog komiteta Saveza komunista Rožaja i  predsjednik Opštinskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Crne Gore.

Kao direktor Narodnog univerziteta bio je izabran za poslanika Prosvjetno-kulturnog vijeća Skupštine Crne Gore, 1965. godine.

Pri isteku mandata poslanika Prosvjetno-kulturnog vijeća, 1969. godine je izabran je za poslanika Vijeća naroda Skupštine FederativneNarodne Republike Jogoslavije.

Nakon isteka mandata u Vijeću naroda, koji je trajao 5. godina, 1974. godine izabran je za člana Izvršnog vijeća Crne Gore.

Po isteku četvorogodišnjeg mandata, Avdul je ponovo izabran za člana Izvrnog vijeća i direktora Republičkog zavodaa za društveno planiranje.

            Isteklom drugog mandata u Izvršnom vijeću 1982. godine, Avdul je izabran za odbornika Skupštine opštine Rožaje i poslanika Društveno-političkog vijeća Skupštine Crne Gore.

Kao poslanik Društveno-političkog vijeća Skupštine Crne Gore Avdul je, 1982. godine, izabran u Delegaciju Skupštine Crne Gore u Viječe republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativnbe Republike Jugoslavije.

             Istekom mandata u Skupštini SFRJ Avdul je izabran u Predsjedništvo Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore, za ekonomska pitanja i privredni razvoj.

Čuvena Antibirokratska revolucija je rezultirara kolektivnmom ostavkom na članstvo u Centralnom komitetu Saveza komunista Crne Gore i time prestanak funcije člana Predsjedništva.

Nakon toga Avdul je izabran za prvog direktora Fonda za podsticanje bržeg razvoja manje razvijenih opština, bez saglasnosti Vlade i Skupštine. Na toj funkciji

je ostao do kraja 1995. godine, kada se sa prvim Januarom 1996. godine penzioniše.

Još u toku vršenja funkcije direktora Fonda za podsticanje bržeg razvoja manje razvijenih opština, nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu  Avdul je iskazao brigu za Muslimane Crne Gore.

U radnom i životnom vijeku od šesdesetih godina 20. vijeka, Avdul se počeo baviti istorijom, kulturom i nacionalnim identitetom, statusom i položajem autohtonih Muslimana Crnbe Gore. Tako je od 1967. godine počeo da pobjavljuje svoje radove u dnevnoij štampi, stručnim i naučnim časopisima, Zbornicima sa naučnih i stručnih skupova, sve do početka pisanja knjiga.

Obavljajući odgovone držvne funkcije u opštini, Republici i Federaciji Avdul se bavio i muslimanskim piotanjima.

Prvo javno angažovanjeo nacionalnom statusu Muslimana u Crnoj Gori je bilo na sjednici Opštinskog komiteta Saveza komunista Rožaja, 14. Januara 1967. godine i traje do današnjih dana.

Pregled angažovanja na muslim anskom pitanju je dat u Životopisu i sadržan je u brojnjim naučnim i stručnim radovima objavljenim u dnevnoj štampi, stručnim i naučnim časopisima, zbornicima sa naučnih, stručnih i političkih skupova, Monoigrafijama i drugim publikacima.

U ovom periodu je napisao više knjiga, o kojima se podaci nalaze u Životopisu i Pregledu izdanja matice muslimanske Crne Gore.

U Biografiji za prezentaciju na SAJTU Matice muslimanske Samostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, kazuju se inmstitucionalni oblici organizovanja na izučavanju, proučavanju, očuvanju, afirmaciji i zaštiti kulturnog i nacionalnog identiteta Muslimana Crne Gore.

U tom cilju  Avdul je inicirao,  osnovao i izabran za prvog predsjednika izabran  Demokratski forum za ljudska prava i međunacionalne odnose, 1992. godine. Forum je okupio veliki broj inbtelektualaca crnogroske, muslimanske i albanske nacionalnosti.

           Demokratski forum je odigrao značajnu ulogu u zaštiti od progona, fizičkog napada, prijetnji i ubijanja pripadnika muslimanskog naroda, naročito u pljevaljskoj opštini i drugim krajevima gdje živi znatan broj Muslimana. Fond je održavao stalnu saradnju sa ljudima iz Bukovice, opštine Pljevlja i prvi je objavio u „Pobjedi“, kidnapovanje Muslimana na željezničkoj stanici u Štrpcima.

Na Ad hok Tribunalu održanom u Briselu, Aprila 1994. godine, predsjednik Demokratskog foruma Dr Avdul Kurpejović je o tome govorio i to je bilo prvo obavještenje šire javnosti o tom događaju. Mnogi novinari iz raznih država su preuzeli izlaganje radi objavljivanja. U tome je posebnobila aktivna novinarka Lovrić iz Zagreba.

Predsjednik Demnokratskog foruma je prvi obaviješten od strane jednog iselenika i jedne iseleninke jiji su došli iz Bara, o deportaciji bosanskih Muslimana iz Primorja u Bosnu, odnosno predaju srpskim paravojnim snagama koje su ih poubijale. Predsjednik je odmah zatražio od predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića da obustavi deportaciju, o ćemu je dobio pisano obavještenje da je naredio obustavu deportacije. Ta prepiska je nestala iz arhivke dokumentacije Demokratskog foruma koja se nalazila u prostorijama Opštinskog odbora SDP Podgorice.

Demokratski forum je 1995. godine izdao knjigu, čiji je autor Dr Avdul Kurpejović, u viduu brošure, pod naslovom: „Ostvarivanje, zaštita, ugrožavanje i kršenje ljudskioh i nacionalnih prava i sloboda u Crnoj Gori u periodu od 1989. do 1994. godine, uz kasniju dopunu sa obuhvatom 1995. godine, u kojoj su konkretno i dokumentovano iskazana kršenja i egzistenciojalna ugroženost Muslimana Crne Gore.

         Demokratski forum za ljudska prava i međunacionalne odnose je prva nevladina institucija u Crnoj Gori koja je upisana u Registar nevladinih udruženja iz Crne Gore pri Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama i kao takav uživao veliki ugled. Na njegovu  adresu su stizale dokumenta,  publikacije i prepiske od eminentnih nevladinih institucija zaljudska prava iz Evrope i SAD, Vašingtona. kao i od Odbora za ljudska prava Ujedinjenih nacija i evropskih institucija.

         Pošto je inicirao, osnovao i za prvog predsjednika izabran  Maticu muslimansku Crne Gore, 06.10 1996. godine,Avdul je, početkom 1997. godine zatražio smjenu  sa funkcije predsjednika Demokratskog foruma. Na njegov prijedlog za predsjednika je izabran Vseljko Koprivica, novinar i član Izvršnog odbora Demokratskog foruma.

Na veliko iznenađenje i štetu, Demokratski forum je ugašen, jer novi predsjednik se nije bavio njegovim radom i djelovanjem.

Kontinuirano i intenzivno bavljenje muslimanskim pitanjem Avdul nastavlja osnivanjem Matice muslimanske.

          Istraživanjem, proučavanjem i prezentiranjem istorije, etnologije, kulture, kulturne baštine i identiteta, istorijskog evolutivnog procesa narodnosnog oformljenja autohtonih  Muslimana Crne Gore, društvenim, kulturnim i nacionalnim statusom i pčoložajem i zaštitom od velikobošnjačke asimilacije ovogo naroda, Avdul se bavi argumentovano i na osnovu istorijskih i drugih saznanja.

Na ovom zadatku je istrajavao i istrajava i danas, iako je bio izložen neosnoiovanim napadima, klevetama, uvredama od strane aktera velikobošnjaćčke asimilacije Muslimana, jer to su individue koje su pakosne i opterećene psihopatološkom mržnjoma, koja je svojstvena psihopatama, a ne umim ljudim. Taj animopzitet prema Avdulu traje i danas i za svako čudo prisutan je i kod nekih muslimanskih nezajazivih karijerista, koji ništa ne rade niti doprinose očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta Muslimana.

         Kao što je već napisanmo, ovim pitanjima autohtonih Muslimana Avdul se počeo bavitijoš  od 1967. godine, kada je prvi pokrenuo pitanje uvažavanja i ozvaničenja nacionalnog identiteta Muslimana Crne Gore, jer su nakon završetka Druugog svjetskog rata prošli su dani, mjeseci i godine a da nadležni državni organi niti istorijske, naučne i klulturne instiotucije nijesu pokretali pitanje uvažavanja i ponovnog ozvaničenja osobenog nacionalnog identiteta Muslimana Crne Gore.

Popisi stanovnioštva iz 1948, a posebno iz 1953.godine su pokazali da je na djelu tiha  nastavljanje tihe asimilacija Muslimana koja traje od njihovog postanka, jer u nastavno-obrazovnim programima i udžbenicima osnovnih i srednjih škola nije obuhvaćena njihova tradicija, istorija, kultura i nacionalna osobenost.. Ovakav odnos prema nacionalnom i kulturnom identitetu  Muslimana je suprotan statovima KPJ  Odlukama II zasijedanja AVNOJ-a  i onome što je urađeno prije, a posebno u toku Drugog svjetskog rata, kada su postojali i posebni oblici vojnog organizovanja Muslimana, kada se među narodnim herojima nalaze i Muslimani..

Avdul je, 1967. godine, na sjednici Opštinskog komiteta Saveza komunista Rožaja, kojoj je prisustvovao i Vojo Srzentić, pokrenuo pitanje nacionalnog identiteta Muslimana u Crnoj Gori. Sa pokretanjem ovog pitanja je nastavio i kao poslanik Prosvjetno-kulturnog vijeća skupštine Crne Gore tražeći da se nastavno-obrazovnim programima i udžebenicima osnovnih i srednjih škola obuhvati i istorija, kultura i nacionalna osobenost Muslimana Crne Gore. Ove prijedloge su podržavali i drugi poslanici Muslimani, kao i jean broj poslanika crnogroske nacionalnosti. Treba reći da nastavno-obrazovnim i nastavno-naučnim programima ni do danas nijesu obuhvaćeni istorija, kultura i nacionalna osobenost Muslimana, iako je Ustav iz 1992. godine to jemčio za pripadnike nacionalniuh manjina i etničkih grupa. Taj Ustav je važio 15. godina, a  zajemčeno pravo nije ostvareno. U tom periodu su, prvo Avdul i prof. Behudin Halilbegović,  1995. godine, pisanim putem, zatražili od ministra Ministarstva prosvjete da se realizuje Ustavom zajemčeno pravo,. Poslije toga  organi upravljanja Matice muslimanske su redovno tražioli ostvarivanje  Ustavom zajamčenog prava.

Ustavom Crne Gore 2007. godine zajemčeno je pravo pripadnika manjinskih naroda da se nastavno-obrazovnim programima obuhvati i istorija, kultura i tradicija. Vladinom Strategijom manjinske politike iz 2008. godine, utvrđen je rok od 4-godine do kada Ministarstvo prosvjete i sporta treba da realizuje ovo pravo. Predsjednik, kao organ upravljanja Matice muslimanske, svake godine je tražio od M;inistarstva da se ostvari ovo Ustavom zajemčeno pravo i nudio ukljućivanje  u realizaciji predstavnika Matice i nudio njena  izdanja, ali je sve to bilo uzaludno. O tome je predsjednik Matice obavijestio Vladu, Predsjednika države i predsjednika Skupštine Crne Gore, ali nema informacija o tome da li je išta urađeno i preduzeto na ostvarivanju ovog prava.

Kao poslanik Prosvjetno-kulturnog vijeća, zajedno sa još četiri poslanika Skupštine Crne Gore iz Rožaja, Avdul je inicirao, napisao i Skupštini uputio Amandmane na Prijedlog izmjena i dopuna Ustava Crne Gore, 1969. godine. Amandmane su potpisala  još četiri poslanika iz Rožaja. Amandmani su bili predmet rasprave na Skupštini prilikom usvajanja izmjena i dopuna Ustava i zaključeno je da se upute Predsjedništvu Centralnog komiteta Saveza komunista da na narednom kongresu zauzme političke stavove.

Na Kongresu Saveza komunista održanom 1971. ili 1972. godine, bile su pripremljene dvije Rezolucije. U tim Rezolucijama nije bilo pitanje nacionalnog identiteta Muslimana. Avdul u jednoj i Alija Matović u drugoj komisiji, obojica iz Rožaja, podnijeli su Amandmane na Rezolucije. Amandmani su usvojeni i postali sastavni dio Rezolucija.

U toku članstva u Izvršnom vijeću, u dva uzastupna mandata, 1994. do 1982. godine, Avdul se angažovao na ostvarivanju nacionalnog statusa i položaja Muslimana.

Kao član Presjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore bavio se pitanjem bržeg razvoja manje razvijenih opštinama u kojima je živjelo preko 80% Muslimana.

Na funkciji direktora Fonda za podsticanje bržeg razvoja manje razvijenih opština doprinosio je pobnoljšanju ekomsko-socijalnog položaja i pripadnika muslimanskog naroda.

Poslije penzionisanja sa prvim januarom 1996. godine, Avdul nastavlja još intenzivnije bavljenje muslimanskim pitanjem, a posebno od osnivanja matice muslimanske, 06. Oktobra 1996. godine.

Bio je član Društvenog savjeta za ostvarivanje prava pripadnika manjinskih naroa čiji predsjednik je bio predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović i Filip Vujanović, što mu je omogućavalo angažovanju na zaštiti kulturnog i nacionalnog identiteta Muslimana Crne Gore.

Njegov izuzetan doprinos muslimanmskom pitanju je u bavljenje naučnoistraživačkim radoim

Od posebnog značaja su

njegove knjige, kao što su;

 1. Program nacionalne afirmacije Muslimana u Crnoj Gori,  u izdanju matice muslimanske, 1998. godine.
 2. Etnološke odlike muslimanskog naoda u Crnoj Gori, u izdanju Matice muslimanske, 2002. godine.
 3. Slovenski Muslimani zapadnog Balkana, u izdanju matice muslimnske, 2006. godine.
 4. Vjerske, kulturne i etnološke odlike tradicionalnog braka i porodice muslimanskog naroda Crne Gore, u izdanju Matice muslimanske, 2007. godine.
 5. Muslimani Crne Gore – Značajna istorijska saznanja, dokumenta, institucije i događaji, u izdanju matice muslimanske,2008. godine.
 6. Kulturni i nacionalni status i položaj Muslimana Crne Gore, u izdanju Matice muslimanske, 2011. godine.
 7. Analiza nacionalne diskriminacije i asimilacije Muslimana Crne Gore, u izdanju matice muslimanske, 2014. godine.

 

Suautor je izdanja  Matice muslimanske:

 

 1. Kulturni identitet muslimanskog naroda Crne Gore (Zbornik).
 2. Kulturna baština muslimanskog naroda Crne Gore. (Zbornik).
 3. Vjersko i kulturno u nacionalnom identitetu Muslimana Crne Gore, (Zbornik).
 4. Ustavno-pravni i politički status i položaj Muslimana Crne Gore.
 5. Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta i baštine Muslimana C rne Gore, (Zbornik).

     Objavljeni naučni radovi u sviih pet do sada izašlih brojeva časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore.

     Ima objavljen znatan broj naučnih radova u Zbornicima sa Naučnih skupova, Okruglih stolova i drugih oblika organizovanja rasprava o pitanjima iz domena ljudskih prava, kulture i nacionalne osobenosti pripadnika nacionalnih manjina, odnosno manjinskih naroda u Crnoj Gori.

     Avdul je učestvovao u znatnom broju polemika, pisao reagovanja i odgovora kojima se negirao kulturni i nacionalni identitet Muslimana Crne Gore.

Predsjednik Matice je veoma aktivan u davanju sugestija, primjedi i prijedloga usaglašavanja Zakona o manjinskim pravima i slobodama sa Ustavom Crne Gore, izmjena i dopuna nekih njegovih odredaba koje nijesu, a trebale su biti, decidno normirane ovim zakonom, ostvarivanju nadzora Ministarstva za ljudska i manjinska prava nad zakonitošću rada institucija osnovanih na osnovu Zakona o manjinskim pravima i slobodama, manjinskih savjetima, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i Ceentra za očuvanje i razvoj kulture manjina. U tom cilju inicirao je i slao prijedlog i Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Rdnoj grupi za izborno zakonodavstvo, Ombudsmanu i ministarstvima – Prosvjete, Kulture, Finansija i Pravde.

Pokretao je i sada pokreće pitanje ostvarivanja prava Matice na materijalnu pomoć po članu 79 tački 6 Ustava Crne Gore.

Tražio je od Valde Crne Gore da zatraži od ministara Prosvjete i Kulture ostvarivanje Vladine strategije manjinske politike, kojom su utvrđeni zadaci i rokovi ostvarivanja Ustavom zajemčenih prava pripadnikka manjinskih naroda, jer se u tome znatno kasni.

Znači, Dr Avdul Kurpejović, kao predsjednik Matice muslimanske se svakodnevno, intenzivno i kontinuoirano bavi bitnim pitanjima statusa i položaja i posebno zaštitom od negiranja i velikobošnjačke asimilacije autohtonih Muslimana Crne Gore.

Zahvaljujući njegovom djelovanju i umijeću, Matica muslimanska Samostalno udruženje manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, osnovana po članu 79 t. 6 Ustava Crne Gore, je izrasla u respektabilnu  i nezamjenjivu instituciju autohtonih Muslimana Crne Gore i bez nje ovaj narod bi bio kao ptica bez krila.

Na kraju treba reći i to, da Ministarstvo kulture i medija, odnosno država Crna Gora nijesu riješioli finansiranje redovne djelatnosti Matice ni za 18. godina njenog popstojanja, tako da nema nikakvih izvora sredstava za finansiranje najnužnijih poslova redovne djelatnosti, čime je dovedeno u pitanje njeno daljne postojanje, što bi imalo dalekosježne negativne posledice po muslimanski narod Crne Gore.

Ostaje nada, koja zadnja umire, da će ipak Ministarstvo kulture i medija ostvariti Ustavom zajemčeno pravo na materijalnu pomoć državi Matici muslimanskoj.

 Kao član Komisije za pripremu Ustava Crne Gore  1974. godine, Avdul se zalagao da se u Ustavu ozvaniči nacionalkni identitet Muslimana. U Ustavu je, članom 1 stavom 2 propisano:

U Crnoj gori u svemu su u svemu ravnopravni Crnogorci, Muslimani, Srbi, Hrvati, Makedonci, Slovenci, Albanci i pripadnici drugih naroda i narodnosti koji u njoj žive“.

Avdul se zalagao o ostvarivanju i uvažavanju nacionalnog identititeta, ravnopravnosti i jednakosti M uslimana sa drugim narodima za vrjeme vršenja funkcije poslanika u Vijeću naroda Skupštine Jugoslavije, člana Predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore i svim drugim prilikama i učešćima u radu ograna i institucija.

Avdulov je izuzetan doprinos naučno bavljenje muslimanskim pitanjem, jer sve što se napiše pamti se, a što se pamti zaboravlja se.

On je do sada napisao sedam knjiga i preko osamdeset naučnih i stručnih radova, referata, polemnika, reagovanja, odgovora, komentara i uvodnih izlaganja objavljenih u naučnim i stručnim časopisima i drugim publikacijama. iz istorije, etnologije, kulture, kulturnog, društvanog i nacionalnog statusa i položaja,  ostvarivanju i zaštiti kulturnog identiteta, baštine i nacionalnog identiteta, a posebno se bavimo argumentovanimn suprostavljanjem bošnjačkoj asimilaciji autohtonih slovenskih Muslimana Crne Gore.

Statutom Matice muslimanske Crne Gore naučnoistrtaživački radi i izdavaštvo su svrstani u priporitetne ciljeve i zadatke. Tim radom rukovodi  dr Avdul Kurpejović.

Od osnivanja, 06.10.1996., do kraja 2013. godine,  Matica je realizovala 21.naučnoistraživački projekat i izdala 15. izdanja, knjiga.

Među izdanjima Matice su i šest čiji autor je Dr Avdul Kurpejović.

 1. Program nacionalne afirmacije Muslimana u Crnoj Gori, 1998. godine
 2. Etnološke odlike muslimanskog naroda Crne Gore, 2002. godine.
 3. Slovenski Muslimani zapadnog Balkana, 2006. godine.
 4. Vjerske, kulturne i etnološke odlike tradicionalnog braka i porodice muslimanskog naoda Crne Gore,2007. godine.
 5. Muslimani Crne Gore – Značajna istorijska saznanja, dokumenta, institucije i događaji, 2008. godine.
 6. Kulturni i nacionalni status i položaj Muslimana Crne Gore, 2011.
 7. Analiza nacionalne diskrimiacije i asimilacije Muslimana Crne Gore.

2014. godine

 

Avdul je suator, ima svoje radove, u zbornicima Matice :

 1. Kulturni identitet muslimanskog naroda Crne Gore u izdanju Matice, 2001.
 2. Kulturna baština Muslimana Crne Gore, u izdanju matice, 2006.
 3. Vjertsko i kulturno u nacionalnom identitetu Muslimana Crne Gore, u izdanju matice, 2011. godine.
 4. Ustavno-pravni i politički status i položaj Muslimana Crne Gore, u izanju Matice, 2012. godine.
 5. Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta i baštine Muslimana Crne Gore, 2013. godine.

    6. Ratovi u Jugoslaviji 1991-1999. godine, u izdanju Društva za itinu o antifašističkoj narodnooslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji 1941-1945. godine, Beogrtad, 2001. godine

Ima objavljene radove u dvije Monografije Crne Gore i drugim  naučnim i stručnim zbornicima.

Napisao je Predgovore u devet izdanja Matice muslimanske.

Autor je Završnih razmatranja u šest izdanja Matice.

Objavljeni su njegovi radovi u svim dosadašnjim, pet, brojevima časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore.

            Napisao je Rodoslov plemena Kurpejovića.

           Napisao je Životopis, Životni i radni vijek.

Autor je Devet dokumenata organa upravljanja Matice muslimanske Crne Gore o kulturnom i nacionalnom identitetu, statusu i položaju i zaštiti autohtonih Muslimana Crne Goire koji sui distribuirani na brojne adrese.

          Avdulov doprinos osnivanju i izrastanju Matice muslimanske u respektabilnu instituciju za kulturu i nacionalna pitanja autohtonih slovenskih Muslimana Crne Gore je nemjerljiv i prevazilazi sve što je, odnosno skoro ništa nije, učinjeno na istraživanju, proučavanju i prezentaciji istorije, kultue, kulturne baštine i nacionalne osobenosti Muslimana Crne Gore, njihovom statusu i položaju oi zaštiti od tihe asimilacije, diskriminacije i velikobošnjačke asimilacije.

Matica je prerasla iz nevladine organizacije u Maticu muslimansku Samostalno udruženje u oblasti kulture, istraživanja i razvoja u društvenim naukama manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, upisana u Centralni registar Privednog suda u Podgorici, pod Šifrom djelatnosti 73201 – Istraživanja i razvoj u društvenim naukama,  i time je  svrstana u kulturne i naučne institucije Crne Gore.

       Ono što je Matica postigla i ostvariva za proteklo vrijeme od osnivanja, u veoma nepoviljnim, nikakvim, uslovima, bez kancelarijskog prostora i tehnike, administrativnoh i finansijskog radnika i finansijskih sredstva, nije do sada uradio niko niti će uraditi u dogledno vrijeme.

Iako formalno postoji još jedan institucionalni oblik organizovanja Muslimana Crne Gore Savjet muslimanskog naroda Crne Gore, može se s punim pravom reći da je Matica i dalje prva i jedina institucija u oblasti istorije, nauke, kulture i nacionalnih pitanja Muslimana, jer Savjet u prvom petogodišnjem mandatu od 2008. d0 kraja 2013. godine, nije ništa uradio u korist Muslimana, a potrošio je nenamjenski znatna budžetska sredstva. Da nesreća bude još veća, predsjednik i ostali personalni sastav Savjeta u drugom mandatu je skoro isti kao u prvom i time se neće baviti muslimanskim, već ličnim interesima predsjednika i njegovih podanika. To se negativno održava na kulturni, društveni i  politički status i položaj Muslimana Crne Gore.

Treba reći da će zlatnim slovima biti uipisano u Istoriji Muslimana Crne Gore osnivanmje Matice muslimanske Crne Gore, izdavanje  Programa nacionalne afrimacije Muslimana u Crnoj Gori, prvog nacionalnog programa Muslimana zapadnog Balkana i Evrope.

Od izuzetnog je značaja izdavanje Istorije Muslimana Crne Goire, prve i druge knjige, jer istorijske institucije i istoričari Crne Gore nijesu našle za shodno da napišu istoriju ovog naroda koji je autohjton i postoji više od 550. godina.

   Izdanja Matice idu u međunarpodnu razmjenu knjiga posredstvom Nacionalne biblioteke  iz Cetinja i vrši se distribucija preko Cenntra za iselenike. Jedan broj

značajnih knjiga se nalazi na SAJTu Matice kao i nekli brojevi časopisa OSVIT dok se ostali broj primjeraka distrinbuira bibliotekama i drugim institucijama kao i zainteresovanim pojedincima, besplatno. Izdanja su izlagana na sjamovima knjkiga u Podgorici i sarajevu. Skoro sva izdanja su nestala, jer postoji interesovanje čitalaca.

Za sve učinjeno za Muslimane i realizaciju naučnoistraživačkog rata i izdavaštva je zasluga i angažovanje Dr Avdula Kurpejovića, koji se  svakodnevnoi bavi ovim pitanjima i posvjetio se Muslimanima Crne Gore.

 

PRIREDILA

Fikreta Kardović, dipl. pravnik

Novembar, 2013. godine