Prevodilac

Arhiva članaka

         MMCG LogoMatica muslimanska Crne Gore

        Broj: 6/4

      25.03.2012.

 

 

Upravni odbor Matice muslimanske Crne Gore, na osnovu člana 20 Statuta, na sjednici održanoj:   25.03.2012. godine,  d o n o s i  

                               Godišnji plan rada

Upravnog odbora Matioce muslimanske Crne Gore za 2012. godinu

   

1.      Donošenje Plana rada Upravnog odbora za 2012. godinu

 Predlagači. Predsjednik i Generalni sekretar Matice.

  Rok: Prvo tromjesečje 2012. godine.

2.      Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Upravnog odbora za 2012. godinu.

Podnosilac izvještaja: Generalni sekretar

Rok: Prvo tromjesečje 2012. godine.

3.      Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju i realizaciji projekata Matice u 2011. godini.

Obrađivač: Predsjednik Matice

               Rok: Prvo tromjesečje 2012. godine.

4.      Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada Upravnog odbora za 2012. godinu.

Predlagač: Generalni sekretar

Rok: Prvo tromjesečje 2012. godine.

5.      Razmatranje i usvajanje Budžeta prihoda, rashoda i realizacije projekata Matice u 2012. Godini

Obrađivač: Predsjednik Matice

 Rok: Prvo tromjesečje 2012. godine.

6.      Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju i realizaciji projekata Matice u 2012. godini.

Predlagač: Predsjednik Matice

               Rok: Prvo tromjesečje 2012. godine.

7.      Priprema Sjednice skupštine Matice.

               Odgovorni: Predsjednik, generalni sekretar i članovi UO Matice.

               Rok: Oktobar 2012. Godine

8.      Razmatranje i ustvajanje Nacrt statuta Matice usaglašenog sa Zakonom o nevladinim organizacijama                      

Obrađivači: Predsjednik, generalni sekretar i članovi UO Matice.

Rok: Oktobar 2012. Godine

9.       Realizacija nerealizovanih projekata iz 2011. godine.

                Odgovorni: Autori i rukovodilac istraživačke djelatnost Matice

                Rokovi utvrđeni projektima

10.  Prijave na konkurs i realizacija novih projekata u 2012. godini.

        Obrađivači: Predsjednik, genralni sekretar Matice, članovi UO i autori

        Rokovi utvrđeni projektima

11.  Nastavak aktivnosti na prihvatanju Inicijative o zabrani dvojne nacionalnosti

Bošnjak/Musliman, pokrenute kod nadležnih državnih organa.

 Odgovorno lice: Predsjednik Matice.

Rok: Tokom 2012. godine.

12.  Nastavak aktivnosti na sprovođenju Ustavnog garantovanja

finansijske podrške Matici za redovnu djelatnost.

Odgovorno lice: Predsjednik Matice.

Rok: Tokom 2012. godine.

13.  Analiza i unapređenje rada ogranaka Matice.

Obrađivači: Predsjednici ogranaka, predsjednik i generalni sekretar

        Rok: Drugo tromjesečje 2012. godine.

14.  Saradnja sa dijasporom

                Organizatori: Predsjednik, generalni sekretar i predsjednici ogranaka.

                Rok. Tokom cijele godine

15.  Organizovanje promocija časopisa i knjiga i njihova distribucija.

        Organizatori: Predsjednik, generalni sekretar i predsjednici ogranaka Matice.

        Rok: Tokom cijele godine.

16.  Svakodnevni tekući poslovi i zadaci na ostvarivanju statutarnih ciljeva i

zadataka Matice i sprovođenju Godišnjeg plana rada Upravnog odboira.

                Odgovorni: Predsjednik, generalni sekretar, članovi UO

                Rok: Tokom cijele godine

17.  Dizajniranje SAJTA Matice i njegovo redovno aktualiziranje..

Odgovorno lice: Generalni sekretar i Predsjednik Matice.

Rok: tokom godine

 

NAPOMENE:

Godišnji plana rada Upravnog odbora Matice je orijentacioni. Zadaci definisani planom rada su prioritetni. Plan rada se može dopunjavati i rokovi prilagođavati novonastalim objektivnim okolnostima. Upravni odbori ogranaka će na svojim sjednicama definisati planove rada i aktivnosti u 2012 i o njima obavijestiti Upravni odbor Matice muslimanske Crne Gore.

PREDSJEDNIK

dr Avdul Kurpejović