Prevodilac

Arhiva članaka

   Matica muslimanska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture

  manjinskog muslimanskog naroda

Broj: 2

08.10. 2016. godine

 

Na osnovu člana 79 tačke 6 Ustava Crne Gore i člana 24 Statuta, u cilju racionalizacije i efikasnosti rada organa upravljanja, Skupština Matice muslimanske je, na VI. sjednici održanoj 8. 10. 2016. godine,   na prijedlog predsjednika Matice, izvršila izmjene i dopune i usvojila prečišćen tekst statuta, koji glasi:

 

STATUT

MATICE  MUSLIMANSKE CRNE GORE

Samostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda

  I.Osnovne odredbe

  Član 1.

Naziv udruženja: Matica muslimanska Crne Gore,  Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda.

 

 Član 2.

Sjedište Matice je u Podgorici.

 

Član 3.

 

Maticu muslimansku Crne Gore ( u daljem tekstu Matica), su osnovali naučni i kulturni radnici, intelektualci i građani muslimanske nacionalnosti, 06.10. 1996. godine u Podgorici.

Matica je osnovana kao društvena organizacija na osnovu  Zakona o   udruživanju građana, Sl. list SR Crne Gore, br. 23/1990. godine, a 1999. godine je, na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama, dobila  status naučnog, kulturnog i nacionalnog nevladinog udruženja.

Matica muslimanska Crne Gore je 2008. godine, osnovana kao Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda, po članu 79 tačci 6 Ustava i člana 9 Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

 

Član 4

Matica je Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore.

Matica je upisana u Centralni registar privrednog suda u Podgorici, pod Šifrom djelatnosti 73201 istraživanje i razvoj u društvenim naukama kao Samostalno  udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda, koje se bavi istraživanjem i razvojem u društvenim naukama kojima se afirmiše kultura, obrazovanje i nacionalni identitet ovog naroda i time doprinosi multietničkom karakteru  države Crne Gore.

 

Član 5.

Matica djeluje na teritoriji Crne Gore i drugim državama gdje za to postoje uslovi i potreba.

 

 

Član 6.

 

Maticom upravljaju njeni članovi preko organa upravljanja.

 

Član 7.

 

Matica je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost kulture, kulturne baštine, istorije, društvenih nauka, etnologije, etnografije, statusa, položaja, nacionalne osobenosti i zaštitu od tihe asimilacije, diskriminacije i bošnjačke asimilacije manjinskog muslimanskog naroda, na način i pod uslovima utvrđenim Ustavom, zakonima, međunarodnim pravnim normama o ljudskim pravima i slobodama, aktom o osnivanju i statutom.

 

Član 8.

 

Matica ima svoj pečat, štambilj i logo.

Pečat je okrugao, promjera 30 mm. U sredini je logo Matice, otvorena knjiga sa slovima MM. U krugu latinično piše Matica muslimanska Crne Gore, a u donjem dijelu Podgorica

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 60×30 mm u kojemu je ispisan naziv Matica muslimanska Crne Gore, Podgorica, sa povlakom za ispisivanje broja i datuma.

 

Član 9.

 

Dan Matice je 6. oktobar, dan njenog osnivanja.

 

 

 1. Ciljeci i zadaci Matice

 

Član 10.

 

Osnovni ciljevi Matice su: izučavanje etnogeneze i porijekla, kulture, kulturne

baštine, etnologije, etnografije, filozofije, sociologije, istorije, običaja, tradicije, istorijskog etnogenetskog evolutivnog procesa narodnosnog oformljenja, proučavanje, čuvanje i unapređenje duhovnog, kulturnog, društvenog, ekonomskog socijalnog, pravnog i nacionalnog identiteta i imena autohtonog muslimanskog naroda Crne Gore.

 

Iz ovih ciljeva se izvode prioritetni zadaci i djelatnosti:

 

 • unapređenje, zaštita i afirmacija nacionalnog i kulturnog identiteta Muslimana;
 • doprinos vrijednostima multietničnog i multikulturalnog demokratskog društva;

razvijanje i afirmacija  nacionalnog i kulturnog identiteta Muslimana;

 • proučavanje, čuvanje, zaštita, unapređenje i prezentacija materijalne i duhovne kulturne baštine muslimanskog naroda Crne Gore;
 • naučno-istraživački rad i izdavaštvo
 • obrazovanje, etnologija, etnografija, filozofija, sociologija, islamska civilizacija i kultura, tradicija, običaji, način življenja, kultura stanovanja, porodica i porodični odnosi
 • književnost, umjetnost, muzika, arhitektura, folklor, muzeji, kulturno-umjetnička djelatnost i dr.;
 • obuhvatnost istorije, kulture i nacionalnosti muslimanskog naroda nastavno- naučnim programima i udžbenicima predškolskog, osnovnog  i srednješkolskog obrazovanja, tihe nacionalne asimičlacije koja traje od postojanja ovog naroda od prije više od 560. godina;
 • sakupljanje, proučavanje i publikovanje naučnih i stručnih radove autora muslimanske nacionalnosti iz svih oblasti, kao i autora drugih nacionalnosti;
 • proučavanje. čuvanje i održavanje spomenika islamske civilizacije i kulture;
 • društveno-politički i ekonomsko-socijalni status i položaj Muslimana i njihovih nacionalnih oblika organizovanja;
 • na naučnoj osnovi, istorijskim saznanjima, dokumentima, argumentima i zvaničnim statističkim podacima suprostavljanje svim oblicima djelovanja kojima se se negira kultura, kulturna baština i osobeni nacionalni identitet autohtonog muslmanskog naroda Crne Gore  i nameće mu se  bošnjaštvo;
 • razvijanje saradnje sa svim obrazovnim, naučnim, kulturnim i drugim institucijama kao i srodnim udruženjima, ustanovama i organizacijama Crne Gore i drugih država;
 • uspostavljanje saradnje sa dijasporom koju čine iseljenici i borave na određeno vreijme pripadnici muslimanskog naroda i koji su u inostranstvu organizovani zajedno sa Crnogorcima;
 • organizovanje naučnih i stručnih skupova, izložbi, javnih tribina, promocija, predavanja u cilju unapređenja kulturnog i nacionalnog identiteta Muslimana;
 • uz izdavačku djelatnost Matica otvara knjižare, biblioteke, čitaonice, centre kulture i klubove;
 • Izdavanje časopisa „ O S V I T – Glas Muslimana Crne Gore“ , i drugih periodičnih izdanja;
 • dodjeljivanje zahvalnica, pohvala, nagrada, priznanja i odlikovanja;
 • uspostavljanje kontakata sa institucijama Evrope i Ujedinjenih nacija iz domena kulture, kulturne baštine, nacionalnih pitanja, ljudskih prava, obrazovanja i zaštite univerzalnih vrijednosti;
 • okupljanje kulturnih i drugih djelatnika i svih onih koji su spremni da doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Matice u domenu kulture, obrazovanja, nauke i nacionalnosti;
 • razvijanje unutrašnje organizacije i uvećavanje svog članstva;
 • saradnja sa elektronskim i štampanim medijima, posebno sa Javnim servisom u funkciji upoznavanja, unapređenja i zaštite kulturnog identiteta, kulturne baštine, umjetnosti, istorije, etnologije i nacionalne osobenosti Muslimana;

-briga o društvenom, političkom i nacionalnom statusu i položaju Muslimana;

 • suprostavljanje svim vidovima ignorisanja, marginalizacije, diskriminacije i asimilacije
 • Muslimana;
 • vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa Statutom, programima i planovima rada.

 

 

             2. Organi upravljanja Matice muslimanske

 

Član 11.

 

Organi upravljanja Matice su:

 

 1. Skupština,
 2. Predsjednik
 3. Upravni odbor.

 

                      Skupština Matice muslimanske

 

Član 12.

 

Skupština Matice broji ukupno 15. članova. Po funkciji članovi Skupštine su:  predsjednik i počasni predsjednik Matice,  predsjednik i  članovi Upravnog odbora, koji su predsjednici Povjereništava,  Glavni urednik časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore i pet članova koji se biraju iz reda članova Matice.

 

Član 13.

 

Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

 

Član 14.

 

Skupština Matice zasijeda svake četvrte godine. Skupštinu saziva Predsjednik Matice  samoinicijativno i na osnovu odluke Upravnog odbora. U sazivu se   određuje dan, mjesto i vrijeme održavanja, prijedlog dnevnog reda, i šalju materijal najkasnije sedam dana prije održavanja Skupštine.

Sjednice Skupštine su redovne, posebne, vanredne i svječane.

Sjednica Skupštine se može u hitnim slučajevima i nespornim pitanjima održati elektronski.

Sazivanje sjednice i dostavljanje materijala se vrši iskključivo elektronski.

 

 

Član 15.

 

Predsjednik može sam ili na osnovu prijedloga Upravnog odbora, sazvati vanredno zasijedanje Skupštine  i  dužanje sazvati na  zahtjev trećina članova Matice. Za vanredno zasijedanja Skupštine, predsjednik je dužan navesti predmet rasprave i razloge sazivanja vanrednog zasijedanja Skupštine.

 

Član 16.

 

Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutno  više od polovina ukupnog broja  članova.

Skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

 

 

                        Skupština Matice

 

                                         Član 17.

 

 • donosi statut i vrši njegove izmjene i dopune;
 • raspravlja i odlučuje o svm pitanjima ostvarivanja ciljeva i zadataka;
 • razmatra izvještaj o o radu Upravnog odbora;
 • razmatra izvještaj o radu Predsjednika Matice
 • bira i razrješava predsjednika Matice
 • bira i razrješava predsjednika i članove Upravnog odbora;
 • bira i razrješava stalne članove Skupštine;
 • bira počasne članove Matice;
 • bira počasnog predsjednika Matice
 • razmatra i druga pitanja saglasno Statutu i drugim propisima

 

Član 18.

 

Skupštinskim zasijedanjem predsjedava Predsjednik Matice.

Zasijedanje Skupštine predsjedava Predsjednik Upravnog odbora u slučaju spriječenosti Predsjednika.

 

 

Član 19.

 

Skupština odlučuje javnim glasanjem, osim kod izbora članova upravnih organa Matice, kada se primjenjuje tajno glasanje, ako Skupština drugačije ne odluči.

 

 

               Predsjednik Matice muslimanske

 

Član 20.

 

Predsjednika Matice muslimanske Crne Gore bira Skupština Matice.

Za predsjednika Matice muslimanske može biti biran član Matice muslimanske koji je svojim radom dokazao spremnost i riješenost da se dosljedno bori za ostvarivanje statutarnih ciljeva i zadataka Matice muslimanske i očuivanje kulturnog i nacionalnog identiteta autohtonih Muslimana od svih vidova tihe asimilacije, diskriminacije i velikobošnjačke asimilacije, koji ima moralne kvalitete,   uživa ugled i povjerenje u mjestu gdje živi i radi i da mu je prebivalište ili zaposljenje u Podgorici.

 

Član 21.

 

Predsjednik Matice muslimanske se bira na četiri godine i može biti ponovo biran.

 

Član 22.

 

Za predsjednika Matice muslimanske Crne Gore ne mogu biti birani ministri i njihovi pomoćnici, direktori uprava u ministarstvima u rangu pomoćnika ministara, rukovodioci državnih institucija(uprava, zavoda, direkcija, agencija, komisija, fondova i dr.), sudije svih sudova, funkcioneri političkih partija, sindikalnih organizacija i nevladinih udruženja i organizacija, predsjednik, podpredsjednici, sekrertar i članovi Izvršnog odbora Savjeta muslimanskog naroda niti drugi funkcioneri i javni i kulturnio radnici i intelektualci koji u dosadašnjem djelovanju nijesu iskazali spremnost da se bora za ostvarivanje statutarnih ciljeva i zadataka.

 

Član 23.

 

Predsjednik Matice može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako svojim radom ne doprinosi ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka, ne bavi se kontinuirano i intenzivno pitanjima ostvarivanja statutarnih ciljeva i zadataka i ako predlože dvije trećine članova Skupštine.

 

Član 24.

 

Nadležnosti predsjednika Matice muslimanske su:

-predstavlja i zastupa Skupštinu i Maticu;

-saziva sjednice Skupštine i predsjedava im;

-predlaže Skupštini izbor i razrješenje članova Skupštine;

-predlaže Skupštini statut Matice muslimanske i njegove izmjene i dopune;

-predlaže Skupštini izbor i razrješenje predsjednika Matice;

-predlaže Skupštini izbor i raazrješenje predsjednika i članova Upravnog;

-predlaže izbor počasnog predsjednika Matice

-predlaže odluke i druga akta i dokumenta Skupštini na usvajanje

-predlaže Upravnom odboru rješavanje pitanja iz njegove nadležnosti:

-predlaže Upravnom odboru namjensko usmjeravanje sredstava koja se utvrđuju budžetom Matice za svaku godinu;

-potpisuje opšta akta Matice;

– finansijski je naredbodavac;

-nadzire rad sprovođenja odluka Skupštine;

-učestvuje u radu Upravnog odbora, po svom nahođenju;

-uručuje u ime Matice zahvalnice, pohvale, priznanja, nagrade i odlikovanja;

-uspostavlja saradnju u ime Matice sa institucijama i organima i javnošću;

-inicira uspostavljanje saradnje sa institucijama, organizacijama u Crnoj Gori i drugim državama;

-komunicira u ime Matice sa državnim organima i svim drugim insitucijama i organizacijama;

-oglašava se javnim saopštenjima, reagovanjima, intervjuima, polemikama u cilju zaštite zajedničkih interesa Muslimana i ugleda Matice kao institucije i njenih organa upravljanja;

-u hitnim slučajevima i u skladu sa statutarnim pitanjima može iz budžeta Matice odobravati pomoći i donacije do 300,00 €,

-vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa statutarnim ciljevima i zadacima.

 

 

           Počasni predsjednik Matice muslimanske

 

                                   Član 25

 

Za  Počasnog predsjednika Matice muslimanske Crne Gore može biti izabran dosadašnji predasjednik Matice koji je funkciju obavljao savjesno i odgovorno i koji je svojim svakodnevnim, kontinuiranim i intenzivim radom i zalaganjem dao značajan doprinos istraživanju, izučavanju, pisanju, prezentaciji, etno-geneze, entologije, etnografije, istorije, kulture, kulturne baštine, istorijskom evolutivnon procesu narodnosnog oformljenja autohtonih Muslimana,    suprostavljao tihoj asimilaciji, nacionalnoj diskriminaciji i ostvarivanju velikobošnjačkog nacionalnističkog, islamskog asimilatorskog programa koji ima

za krajnji cilj etno-genocid autohtonih Muslimana Crne Gore, davao vidan doprinos angažovanju na ostvarivanju statusa, položaja i ekonomske i političe jednakosti i ravnopravnosti pripadnika manjinskih  i svih naroda.

Zbog izuzetmnog dugogodišnjeg kontinuiranog i intenzivnog svakodnevnog angažovanja i datog doprionosa  izrastanju Matice muslimanske i respektabilnu i nezamjenjivu instituciju kulture, nauke i nacionalnih pitanja autohtonih Muslimana Crne Gore kao i njegove spremnosti da se kao Počasni predsjednik angažuje i sarađuje na ostvarivanju zajedničkih interesa Muslimana, cijeni se cjelishodniom da se budžetom Matice svake godine bilansira simboličan novčani iznos u znaku zahvalnosti.

 

Član 26.

 

Počasni predsjednik Matice muslimanske zadržava statutarno pravo da se angažuje na zaštiti kulturnog i nacionalnog interesa autohtonih Musalimana, da inicira preduzimanje određenih aktivnosti, predlaže angažovanje predsjednika Matice i predsjednika Upravnog odbora, čime dokazuje njegovu doživotnu angažovanost na ostvarivanju zajedničkih interesa autohtonih Muslimana Crne Gore, što je izuzetan pozitivan primjer.

Njegovo angažovanje je dobro došlo i uz unaprijed ispoljenu saradnju na spremnost da i dalje istraje na onome čime se bavio preko 50. godina svog životnog i radnog vijeka.

 

Član 27.

 

Izbor Počasnog predsjednika se vrši dvotrećinskom većinom članova Skupštine.

Mandat Počasnog predsjednika je trajan, vremenski neograničen.

        

 

                       Upravni odbor Matice muslimnske Crne Gore

 

 

Član 28.

 

Upravni odbor čine:  predsjednik i članovi  koji su predsjednici  Povjereništava,  koje bira Skupština.

 

 

Član 29.

.

Upravni odbor je najviši izvršni organ koji ostvaruje statutarne cljeve i zasatke Matice između  sjednica Skupštine. Upravnim odborom rukovodi i saziva  sjednmice  predsjednik.

Upravni odbor redovne sjednice održava po potrebi, kada ih  sazove  Predsjednik.

Ako hitnost posla zahtijeva a radi se o poslovima i zadacima iz djelokruga rada Upravnog odbora, mogu se održavati telefonske ili elektronske sjednice.

O održanoj sjednici se vodi zapisnik koji se ovjerava na narednoj redovnoj sjednici.

Sjednice se sazivaju i materijali dostavljaju isključivo elektronski.

 

Član 30.

 

Prava i dužnosti  Upravnog odbora:

– sprovodi odluke Skupštine;

– donosi godišnji plan rada;

– donosigodišnji budžet

– usvaja godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju

–  upravlja imovinom Matice i nadzire njeno cjelokupno finansijsko poslovanje;

–  utvrđuje istraživački rad i izdavačku djelatnot Matice

–  organizuje naučno-istraživački rad

–  organizuje izdavačku djelatnost;

–  imenuje urednike za pojedina izdanja Matice;

– imenuje Glavnog urednika i redakciju časopisa „OSVIT Glas  Muslimana Crne Gore“;

–  donosi Pravilnik o  ustanovljenju  i dodjeljivanju priznanja, nagrada i odlikovanja

– donosi odluku o visini ličnih primanja stalno zaposlenih i honorara izabranih lica;

-donosi Odluku o visini i načinu utvrđivanja autorskih honorara i naknada za učesnike u realizaciji naučno-istraživačkih projekata i realizaciji brojeva časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore;

–  inicira organizovanje predavanja, tribina i  naučne i stručne rasprave;

–  utvrđuje iznos članarine i način plaćanja;

–  usvaja Poslovnik o svom radu;

– radi na otvaranju čitaonica, biblioteka, knjižara i klubova;

– blagovremeno i na prigodan način javno reaguje na sve vidove negiranja kulturnog i nacionalnog identiteta i kulturne baštine muslimanskog naroda;

– donosi Pravilnik o članstvu u Matici;

– osniva povremena radna tijela za realizaciju nekih zadataka;

–  donosi odluku o osnivanju i imenovanju povjereništava i  povjerenika Matice;

– vrši i druge poslove u skladu sa Statutom.

 

 

Član 31.

 

Članovima Upravnom odboru mandat traje četiri godine.

Skupština Matice može na vanrednom zasijedanju razrijedužnosti člana Upravnog odbora, na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora i predsjednika Matice zbog njegovog djelovanja suprotnog ciljevima i zadacima Matice i na njegovo mjesto izabrati drugog.

 

Član 32.

 

Upravni odbor na mjesto člana koji se zahvalio ili na drugi način prestao biti član Odbora ili  Matice, može  kooptirati novog. Na taj način mogu biti zamijenjena  najviše dva člana.

 

 

                         Predsjednik Upravnog odbora Matice

 

Član 33.

 

Predsjednika Upravnog odbora bira Skupština sa mandatom od četiri godine.

 

Član 34.

Za predsjednika Upravnog odbora može biti izabran član Matice koji se dosadašnjim radom i angažovanjem dokazao aktivnost na ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka i moji posjeduje moralne kvalitete i uživa ugled u sredini gdje živi i radi.

Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata na prijedlog predsjednika Matice ili 2/3 članova Skupštine, ako se ne angažuje na ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka.

Za predsjednika Upravnog odbora Matice ne mogu biti birani ministri i njihovi pomoćnici, direktori uprava u ranku pomoćnika ministara, rukovodioci državnih institucija,(uprava, diekcija, zavoda, komisija, fondova i dr.), sudije svih sudova, funkcioneri političkih partija, sindikalnih organizacija, nevladinih udruženja i organizacija, predsjednik, potpredsjednici, sekretar i članovi Izvršnog odbora Savjeta muslimanskog naroda niti drugi javni i kulturni radnici i intelektualci koji nijesu dokazali spremnost da se angažuju na ostvarivanju zajedničkih interesa autoihronih Muslimana Crne Gore.

Na ovaj način se onemogućava angažovanje relativno malog broja ljudi na ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka i zajedničkih interesa autohtonih Muslimana, a da pretežan broj intelektualava pasivno posmatra šta se dešava i ne uključuju se u ostvarivanju ovih zadataka i ciljeva.

                                   

         Organizacija Matice muslimanske Crne Gore

 

Član 35.

 

Radi obavljanja djelatnosti i poslova utvrđenih Statutom, Matica može formirati odbore, komisije, ogranlke, povjereništva, povjerenike i uredništva, redakcije, sekcije, žirije i druge organe i  radna tijela.

 

 

         Povjereništva i povjerenici Matice muslimanske Crne Gore

 

Član 36.

 

Upravni odbor imenuje Povjereništva i Povjerenike Matice muslimanske.

Povjereništva čine predsjednik, sekretar i blagajnik.

Povjereništva djeluju u dogovoru sa  predsjednikom Uprvnog odbora

Mandat povjereništvima traje četiri godine.

Povjereništva podnose Upravnom odboru godišnji izvješaj o radu.

Povjereništva i Povjerenici djeluju neposredno sa građanima na suprostavljanju propagiranja i agitovanja negiranja nacionalnog identiteta Muslimana i namezanja im bošnjačkog. Ona prilikom predlaganja kandidata za izbor odbornika i poslanika predlažu Muslimane na listiu Demokratske partije socijalista, jer su Muslimani politički organizovani u toj partiji i glasaju za njihove liste. Povjereništa djeluju kolektivno i pojedinačno.

 

 

                    Matica muslimanska Crne Gore u inostranstvu

 

Član 37.

 

Svoje djelovanje u inostranstvu Matica usklađuje sa zakonima države  i potrebama  osnivanja Povjereništava ili imenovanja Povjerenika.

 

                   Donošenje odluka Matice muslimanske Crne Gore

 

Član 38.

 

Organi upravljanja Matice mogu donositi punovažne odluke većinom glasova prisutnih članova. Opšta akta moraju biti usaglašena sa aktom o osnivanju i Statutom.

 

 

           Članstvo Matice muslimanske Crne Gore

 

Član 39.

 

Članstvo u Matici je dobrovoljno.

Član  Matice može postati svaki poslovno sposoban državljanin Crne Gore ili lice sa drugim državljanstvom koje želi ostvarivati statutarne ciljeve i zadatke i prihvatiti uslove članstva.

Članom Matice postaje se dobrovoljnim pristupanjem na osnovu Pristupnice.

Članovimaa Matice izdaje se članska knjižica.

 

Članstvo Matice čine:

 

 • članovi i
 • počasni članovi.

 

 

Član 40.

 

Članstvo u Matici vodi se u jedinstvenoj evidenciji i dokazuje se članskom kartom (knjižicom).  Na sajtu  Matice objavljuje se stanje članstva.

 

 

Član  41.

 

Počasni  članovi Matice biraju se na Skupštini na predlog Upravnog odbora, iz reda naučnika, književnika, umjetnika i drugih koji su se istakli posebnim doprinosom muslimanskoj kulturi i očuvanju nacionanog identiteta.

 

Član 42.

 

Donatori su dobrotvori Matice koji su u dužem periodu materijalno pomagali njen rad.

Donatore u članstvo Matice imenuje Upravni odbor uz njihov pristanak.

 

Član 43.

 

Prava članova Matice su:

 

 • realizacija programskih i statutarnih ciljeva i zadataka;
 • učešće u istraživačkim projektima prema stručnim sposobnostima;
 • učešće u odlučivanju o njenom radu;
 • izbor u organe Matice;
 • korišćenje stručne i ostale pomoći na području djelovanja Matice;
 • besplatno sva izdanja Matice;

 

Obaveze članova Matice:

 

– zaštita ugleda i interesa Matice u skladu sa ovim Statutom i odlukama organ

– upoznavanje sa Programom i Statutom Matice;

– afirmacija ciljeva i djelatnosti Matice u javnosti

– redovno plaćanje članarine i pomaganje djelatnosti Matice na drugi način.

 

U Matici nije dopuštena stranačka politička  propaganda.

 

Član 44.

 

Članstvo u Matici prestaje:

 

Član   41.

 

 • izraženom pisanom željom;
 • odlukom Upravnog odbora zbog djelovanja suprotnog ciljevima i zadacima Matice;
 • odlukom Suda časti;
 • smrću

              

              Stručna služba Matice muslimanske Crne Gore

 

Član  42.

 

Matica može osnovati stručnu službu. Stručnu službu osniva Upravni odbor.

Strčna služba se brine za nesmetano programsko i finansijsko djelovanje Matice.

Tehničke, administrativne, organizacione, finansijske, računovodstvene i blagajničke poslove  obavlja Stručna služba, kao posebna organizaciona jedinica.

Radom Stručne službe rukovodi poslovni sekretar, koga bira i razrješava Upravni odbor.

Ako ne postoje uslovi formiranja Stručne službe, pomenute poslove obavlja administrativni radnik koga  ugovorom andažuje Upravni odbor.

 

Član 43.

 

Prava, obaveze i odgovornosti Stručne službe i prava i obaveze radnika utvrđuju se odgovarajućim aktima koja donosi Upravni odbor Matice.

 

 

                         Finansiranje Matice muslimanske Crne Gore

 

Član 44.

 

Matica obezbjeđuje sredstva za ostvarivanje svojih statutarnih ciljeva i zadataka, za održavanje i uvećavanje svoje imovine i za svoj rad:

 

 • iz  Fonda za  zazaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za finansiranje istraživačkih projekata

–     iz  budžeta Crne Gore, na osnovu člana 79 taške 6 Ustava

–     Zakona o manjinskim pravima i obodama i Zakona o kulturi;

 • iz Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina po osnovu čl. 3 Odluke o osnivanju;
 • od zadužbina, legata i fondova;
 • od zavještanja, poklona i priloga;
 • od članarine;
 • od prodaje svojih izdanja;
 • iz poslovne saradnje i
 • drugih izvora u skladu sa zakonom i Statutom.

                                                  

 

           Evidencija i dokumentacija Matice muslimanske Crne Gore

 

Član 45.

 

Matica vodi evidenciju i dokumentaciju i to:

 • knjigovodstvo i računovodstvo u skladu sa važećim propisima;
 • zapisnike i izvjeđtaje odradu Skupštine, Upravnog odbora i Predsjednika;
 • drugu evidenciju i dokumentaciju koja bude propisana zakonima ili naložena odlukama Skupštine i Upravng odbora

 

                    Javnost rada i poslovna saradnja

 

Član 46.

 

Djelatnost Matice je javna.

Izvještaji i drugi važniji dokumenti o djelovanju Matice objavljuju se u cjelini ili .djelimično na sajtu Matice.

 

 

Član 47.

 

Matica obavještava javnost, zainteresovane organe i ustanove putem svojih publikacija, saopštenja, sajta  i na drugi pogodan način.

O obavještavanju javnosti o radu Matice staraju se Predsjednik.

Član 48.

 

Pod poslovnom tajnom se podrazumijevaju dokumenta ili podaci čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu interesu i ugledu Matice, a kao takvi su utvrđeni odlukom Upravnog odbora i Predsjednika Matice.

Dokumenta i podaci koji se smatraju „službenom tajnom“ Matice drugim licima mogu biti saopštena od Predsjednika.

Poslovnu tajnu su dužni da čuvaju svi  članovi organa upravljanjaMatice i radnici koji takve podatke saznaju na bilo koji način.

Neovlašćeno saopštavanje poslovne tajne predstavlja povredu prava i dužnosti članova organa upravljanja i težu povredu radne obaveze.

Poslovni sekretar, odnosno administrativni radnik, je odgovoran za zaštitu i čuvanje podataka koji se, na osnovu zakona, ne mogu javno razmatrati, kao i dokumenata koje Upravni odbor  i predsjednik odrede kao poslovnu tajnu.

 

          Akta Matice muslimanske Crne Gore

Član 49.

Statut je osnovni i najviši opšti pravni akt Matice.

Druga opšta pravna akta moraju biti u saglasnosti sa Statutom Matice

Član 50.

Statut i druga opšta akta mijenjaju se na način i po postupku predviđenom za njihovo donošenje.

Opšta akta objavljuju se na sajtu Matice. Matice i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Član 51.

Sva opšta akta uskladiće se sa Statutom i donijeti nova u roku od godinu dana od dana donošenja Statuta.

 

Trajanje i prestanak rada Matice

Član 52.

Trajanje Matice je vremenski neograničeno.

Član 53.

O prestanku rada Matice odlučuje Skupština Matice.

Odluka o prestanku rada Matice je punovažna ako je donesena dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine

Član 54.

Ako se Matica raspusti, moraju se podmiriti imovinske obaveze Matice, a preostala se imovina  pretvara u posebnu zadužbinu za pomoć muslimanskim umjetnicima, naučnim i stručnim udruženjima koja imaju iste ciljeve kao i Matica.

 

Završne odredbe

 

Član 55.

Statut stupa na snagu danom donošenja i objavljivanja na sajtu Matice.

Član 56.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Matice muslimanske Crne Gore, Broj: 33, usvojen na Skupštini Matice 24.11.2012. godine i Izmjene i dopune Statuta usvojene na Posebnoj sjednici Skupštine 05.10.2008. godine.

Matica  je  upisana u Centralni  registar   Privrednog suda, u Podgorici,  kao Samostalno udruženje u oblasti kulture  manjinskog muslimanskog naroda  Crne Gore, pod Šifrom djelatnosti 73201 Istraživanje i razvoj u društvenim naukama.

PREDSJEDNIK,

dr Avdul Kurpejović

O b r a zl o ž e nj e

Izmjene i dopune i utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta Matice muslimanske Crne Gore predložio je  obrazloži  predsjednik Dr Matice Avdul Kurpejović.

Osnovni cilj predloženih izmjena i dopuna i prečišćenog teksta statuta je  je racionalizacija broja postojećih organa upravljanja u sadašnjim uslovima djelovanja Matice muslimanske i postizanjwe veće efikasnosti radu svih organa upravljanja.

Postojeći statut Matice je dopunjen odredbama koje se odnose na nadležnosti predlaganja statuta i izbora organa upravljanja, jer je propušteno da se propiše dosadašnjim statutima.

Imajući u vidu činjenicu da predsjednik Matice snosi sav teret  i odgovornost djelovanja organa upravljanja na ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka i njegove statutarne nadležnosti, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine, što pretpostavlja da vrši i pripreme za njeno održavanje, potpisuje opšta akta Matice, finansijski je naredbodavac, logičnpo je da bude predlagač statuta koji priprema i potpisuje ga, da predlaže izbor i razrješenje organa upravljanja jer snosi odgovornmost za djelovanje svih organa upravljanja i koordinira njihov rad, cijeni se da ima pravo da predlaže Skupštini statut i izbor organa upravljanja. Pošto se radi o predlaganju, to nije moguće da predsjednik ima posebna ovlašćenja u pogledu statutarnih normi i izbora organa upravljanja Matice, ali ima odgovornost za njihov rad i ugled i autoritet Matice muslimanske Crne Gore kao Samostalnog udruženja u oblsti kulture pripadnika manjinskog muslimanskog naroda, osnovana ppo članu 79 tačci 6 Ustava Crne Gore.

Po članu 20 Statuta Upravni odbor je izvršni organ Matice koji ostvaruje statutarne ciljeve i zatake Matice između dvije sjednice Skupštine i u njegovim nadležnostima nije predviđeno da predlaže Skupštini Statut i druga  opšta akta niti izbor i razrješenje porgana upravljanja Matice, što je logično, jer je izvršni organ Matice.

Analizom dvadesetogodišnjeg rada  organa upravljanja i funkcionisanja Matice kao institucije, utvrđeno je da neki organi nijesu uopšte radili, drugi djelimično i da je bilo do poklapanja, poistovjećivanja nadlećnosti i funkcija nekih organa, što nije doprinosilo efikasnijem i usješnijem angažovanju svih organa upravljanja na ostvarivanju statutarnih ciljeca i zadataka.

Takođe, izmijenjeni su objektivni i opšti uslovi djelovanja pojedinih organa upravljanja Matice, nije riješeno pitanje materijalne pomoći države Matici zajemčenoj  članom 79 tačkom 6 Ustava Crne Gore, vršena su upoređenja organa upravljanja Matice sa organima  u istim i sličnim kulturnim institucijama koje se finnsiraju iz državnog budžeta kao i broj i personalni sasatav organa upravljanja u ustanovama i insstitucijama po Zakonu o kulturi, jer članu 20 je propisan Sastav savjeta ustanove koji glasi: “Savjet ustanove ima predsjedsjednika i najmanje dva člana”. a ustanove kulture Crne Gore su: Pozorišta, Muzeji, Galerije, Centri za kulturu, Nacionalna i druge biblioteke i dr. Tu je i  Zakon o nevladinim organizacijama za čije osnivanje su potrebna tri osnivača, s tim što jedan može biti maloletan. To su porodične nevladine organizacije. Zato u Crnoj Gori ima više hiljada nevladinih usdruženja i organizacija, koje se osnivaju iz drugih interesa, a ne radi civiljnog društva.

Imajući u vidu ova polazišta,predsjednik Matice je analizirao dosadašnji rad svakog organa upravljanja i ocijenio  cjelishodnim da se ukinu:

Generalni sekretar, jer on koordinira rad Upravnog odbora, odnosno je istovremeno i predsjednik Upravnog odbora i time dolazi do poistovjećivanja nadležnosti i funkcija generalnog sekretara i predsjednika Upravnog odbora, što je neracionalno i nije bilo u funkciji efikasnijeg djelovanja na ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka.

Nadzornog odbora koji je u proteklih dvadeset godina održao svega nekoliko sjednica, pred održavanje redovnih sjednica Skupština, jer izvještaji o finansijskom poslovanju organa upravljanja Matice u protekloj godini su u nadležnosti Upravnog odbora. Spajanje godišnjih izvještaja Upravnog odgora u jedan i podnošenje Skupštini nema svrhu niti znači dodatno ocjenjivanje finansijskog poslovanja u proteklom periodu.

Sud časti nije održao ni jednu sjednicu, jer nije imao slučajeva za rješavanje. Pošto je članastvo u Matici dobrovoljno i time napuštanje članstva samovoljno, nema potrebe postojanjenjegovog daljnjeg postojanja.

Cijenjeni dosadašnji način biranja delegata za održavanje redovnih i drugih sjednica Skupština, koje su birali Ogranci ili bi to činmila Povjereništva, ocijenjeno je cjelishodnijim i efikasnijim rješenjem da Skupštinu čine članovi po funkcijama i pet stalnih   članova, dosadašnjih članova Upravnog odbora, sa  četvoprogodišnjim mandatom i da se  biraju na sjednici Skupštine. Time bi njihova statuitarna obaveza i članstvo u Skupštini zahtijevali njihov odgovorniji, efikasniji i kontinuiraniji rad i angažovanje na terenu u saradnnji sa Povjereništvima. Tako je predloženo da Skupštinu čini 15. članova,sa personalnim sastavom kako je predloženo članom 12 ovog statuta.

Razmatrajući nadležnosti i djelovanje na ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka Upravnog odbora i Orgranaka odnosno sadašnjih Povjereništava, cijeni se cjelishodnim i efikasnijim da predsjednici Povjereništava budu članovi Upravnog odbora, jer gro aktivnosti i djelovanja treba da se na terenu ostvaruje njihovim  aktivnostima i time se rad Upravnog odbora činmi efikasnijim i kontinuiranijim, jer  u dosadašnjem radu članova Upravnog odbora na terenu skoro da nije bilo samoinicijativa,  i izostajala je njihova saradnja sa Organcima i Povjereništvima.

Iako se ne raspolaže sa tačnim, odnosno skoro nikakvim podacima o sadašnjem članstvu Matice pretpostavlja se da je broj članova drastično opao i da uopšte ne raspolažu  Povjereništva, a time ni Matice o članstvu Matice. Zato je potrebno da Povjereništva što prije utvrde brojno stanje njihovih članova Matice muslimanske Crne Gore.

Imajući u vidu na iskazane razloge predloženih izmjena i dopuna i prečišćenog teksta statuta, ostaje  i dalje   prioritetna djelatnost Matice Naučno-istraživački rad i izdavaštvo iako su u znatnoj mjer iscrpljena brojna tematska područja istraživanja, unapređenja i prezentiranja javnosti, njih ima u znatnom broju u detaljnijim istraživanjima kulturne baštine, ali je problem u tome što se ne raspolaže sa  poznatim naučnim radnicima koji bi se prihvatili  realizacije takvih projekata,ne samo muslimanske nego i crnogorske i drugih nacionalnosti. Zbog toga je nužno  Naučno-istraživački rad svjesti na godišnje po jedan istraživački projekat, projekar za ostvrivanje članom 79 Usatava zajemčenih prava pripadnika manjinskog muslimanskog naroda, što bi bilo zadovoljavajuće. Prema nekim saznanjima i izjavama istoričara u crnogorskim arhivima i bibliotekama se nalazi veliki broj građe iz istorije, kulture, obrazovanja i drugih domena kulturnog i nacionalnog identiteta autohtonih Muslimana Crne Gore.

Izdavanje časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore teba jednom  godišnje,  kako se do sada i sada  radi.

Predložene izmjene i dopune su  neminovne i  zbog neriješenmog pitanja poslovnih, tehničkih, administrativnih i finansijskih uslova rada Matice ni za skoro 20. goduna njenog postojanja i rada. .

Predložene izmjene i dopune statuta imaju isključivi cilj racionalnost i efikasnost daljnjeg rada organa Matice i time njeno djelovanje na ostvarivanju statuarnih ciljeva i zadataka, jer Savjet muslimanskog naroda, koji se finansira iz državnog budžeta, ne radi intenzivno niti kontinuirano i svi članovi Savjeta su izneverili povjerenje birača koji su im dali potpisima na listama za elektore  i i time mogućnost izbora za člana Savjeta.

Ako bi Matiuca smanjila svoje djelovanje i pasivizirala se  Muslimanima Crne Gore prijeti nestanak, etno-genocid, što je  krajnji cilj velikobošnjačkog asimilatorskog programa.